Monday, 15 September 2014

కలలలో శ్రీసాయి - 9వ.భాగం

  
          

15.09.2014 సోమవారం
ఓంసాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు

కలలలో శ్రీసాయి - 9వ.భాగం

ఈ రోజు సాయిబానిస శ్రీరావాడ గోపాలరావుగారు చెపుతున్న కలలలో శ్రీసాయి ఆఖరి భాగం వినండి.

ఆంగ్లమూలం : సాయిబానిస శ్రీరావాడ గోపాలరావు
తెలుగు అనువాదం : ఆత్రేయపురపు త్యాగరాజు - 9440375411బాబా తన భక్తులు అధ్యాత్మికంగా ఎదగడానికి, వారిలో వివేక వైరాగ్యాలను పెంపొందించటానికి కలలలో చక్కని అనుభూతులను ప్రసాదించేవారు. 

శ్రీసాయి సత్ చరిత్ర 33వ.అధ్యాయంలో బాబా స్వయంగా చెప్పిన మాటలు "బ్రహ్మము నిత్యము.  ఈ జగత్తు అశాశ్వతము.  తల్లిగాని, తండ్రిగాని, పిల్లలు బంధువులు ఎవ్వరూ శాశ్వతముకారు.  మనమందరమూ ఈ ప్రపంచంలోకి ఒంటరిగా వచ్చాము.   ఒంటరిగానే నిష్క్రమిస్తాము." 

Sunday, 14 September 2014

కలలలో శ్రీసాయి - 8వ.భాగం


14.09.2014 ఆదివారం
ఓం సాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్స్లు

ఈ రోజు సాయిబానిస శ్రీరావాడ గోపాలరావు గారు చెబుతున్న కలలలో శ్రీసాయి వినండి

కలలలో శ్రీసాయి - 8వ.భాగం

ఆంగ్ల మూలం : సాయిబానిస శ్రీరావాడ గోపాలరావు

తెలుగు అనువాదం : ఆత్రేయపురపు త్యాగరాజు - 9440375411

మనం చేసే పూజలను బాబా స్వీకరిస్తారనటానికి ఆయన కలల ద్వారా తెలియపరుస్తూ ఉంటారు.  బాబా 1918 విజయదశమినాడు మహాసమాధి చెందారు.  మరునాటి ఉదయం బాబా లక్ష్మణ్ మామా కలలో దర్శనమిచ్చి తన పార్ధివ శరీరానికి హారతి యిమ్మని చెప్పి హారతిని స్వీకరించారు.   

Wednesday, 10 September 2014

కలలలో శ్రీసాయి - 7వ.భాగం

      

10.09.2014 బుధవారం
ఓంసాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు

కలలలో శ్రీసాయి - 7వ.భాగం

ఈ రోజు సాయిబానిస శ్రీరావాడ గోపాలరావుగారు చెపుతున్న కలలలో శ్రీసాయి తరువాయి భాగం వినండి.

ఆంగ్లమూలం : సాయిబానిస. శ్రీరావాడ గోపాలరావు
తెలుగు అనువాదం : ఆత్రేయపురపు త్యాగరాజు - 9440375411ప్రతీవారు జీవితం ఒక రైలు ప్రయాణంవంటిది అని అంటూ ఉంటారు.  మరి ఈప్రయాణానికి మొదటి స్టేషను ఆఖరి స్టేషను ఏది? అని ఆలోచిస్తూ పడుకున్నాను.  ఆరోజు రాత్రి బాబా నాకలలో నాతల్లి రూపంలో దర్శనమిచ్చి "నాగర్భం నుండి  నీజీవిత ప్రయాణం ప్రారంభింపబడింది.  నీమరణం తర్వాత తిరిగి వేరే తల్లి గర్భంలోకి చేరటమే నీజీవిత ప్రయాణానికి ఆఖరు మరల నూతన జీవితానికి ఆరంభం అని గుర్తుంచుకో"  అన్నారు.   బాబా! నాకు నువ్వు అనేక సందేశాలను ప్రసాదించావు.  మరి జ్ఞానమార్గంలో (ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో) ప్రయాణించడానికి సలహాలు, సూచనలు ప్రసాదించు తండ్రీ అని బాబాను వేడుకొన్న రాత్రి బాబా నాకలలో ఒక రైతు కూలీగా దర్శనమిచ్చి "నీజీవితంలో అజ్ఞానమనే కలుపుమొక్కలను తీసివేయటం నావంతు.  ఇక పొలంలో మిగిలిన జ్ఞానమనే మొక్కలను పెంచి పెద్ద చేయటం నీవంతు".ఈవిధంగా ప్రతి మానవుడు సద్గురు సహాయంతో మనలోని అజ్ఞానాన్ని తొలగించుకొని, జ్ఞానదీపాలను వెలిగించుకొని దాని సహాయంతో జీవితాన్ని ముందుకు కొనసాగించాలి.    

Tuesday, 9 September 2014

కలలలో శ్రీసాయి - 6వ.భాగం

   
                

09.09.2014 మంగళవారము
ఓంసాయి శ్రీసాయి జయజయసాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు

కలలలో శ్రీసాయి - 6వ.భాగం

ఈ రోజు సాయిబానిస శ్రీరావాడ గోపాలరావుగారు చెపుతున్న కలలలో శ్రీసాయి 6వ.భాగం వినండి.

ఆంగ్లమూలం : సాయిబానిస శ్రీరావాడ గోపాలరావు
తెలుగు అనువాదం: ఆత్రేయపురపు త్యాగరాజు - 9440375411


నేను 1989వ.సంవత్సరంలో శ్రీ సాయికి భక్తుడిగా మారాను.  కాని నాకు కష్టాలు, చికాకులు ఏమీ తప్పటల్ల్లేదు.  ఇలా బాధ పడుతున్నపుడు శ్రీసాయి నాస్వప్నంలో కనిపించి ఈవిధంగా అన్నారు. "జీవితం అనే లోహాన్ని కష్టాలు,సుఖాలు అనే అగ్నిలో కాల్చబడనీ.  దానికి సమ్మెట దెబ్బలు తగలనీ.  దాని తరువాత సాయి అనబడే ద్రావకంలో ముంచి తియ్యి.  అపుడు దాని రంగునీ కాంతినీ చూడు.  ఈమాటలకు నేను 1996 లో అర్ధాన్ని గ్రహించాను.  2000 సంవత్సరం తరువాత కష్టాలకు, సుఖాలకు అతీతంగా జీవించడం ప్రారంభించగలిగాను. 

Saturday, 6 September 2014

కలలలో శ్రీసాయి - 5వ.భాగం


          

07.09.2014 ఆదివారము
ఓంసాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు

నిన్నటి రోజున కొన్ని అనివార్యకారణాలవల్ల ప్రచురించలేకపోయాను.  ఈ రోజు సాయి.బా.ని.స.గారు చెపుతున్న కలలలో శ్రీసాయి 5వ.భాగం వినండి.

ఆంగ్లమూలం: సాయి.బా.ని.స. శ్రీరావాడ గోపాలరావు
తెలుగు అనువాదం : ఆత్రేయపురపు త్యాగరాజు - 9440375411


కలలలో శ్రీసాయి - 5వ.భాగం

శ్రీసాయి తనకు కావలసిన పనులన్నిటినీ తన భక్తులకు కలలలో ఆదేశించి పనులు పూర్తి చేయించునేవారని చెప్పటానికి ఉదాహరణలు  శ్రీసాయి సత్ చరిత్ర 39,45 అధ్యాయాలలో చూడగలం.  శ్రీసాయి గోపాల్ ముకుంద్ బూటి మరియు శ్యామాలకు ఒకేసారి స్వప్నంలో దర్శనమిచ్చి వారిచేత బూటీవాడాను నిర్మింపచేసి అందులోనే ఆయన మహాసమాధి చెందారు.  ఆనందరావు పాఖడేకు స్వప్నంలో కనిపించి శ్యామాకు పట్టుపంచెను యిమ్మని ఆదేశించారు.    


Friday, 5 September 2014

కలలలో శ్రీసాయి - 4వ.భాగం

  
         
05.09.2014 శుక్రవారము
ఓంసాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయిబంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు

కలలలో శ్రీసాయి - 4వ.భాగం

ఈ రోజు సాయి.బా.ని.స. గారు చెపుతున్న కలలలో శ్రీసాయి వినండి.


 శ్రీసాయి సత్ చరిత్ర 31వ.అధ్యాయంలో బాబా తన భక్తుడయిన బాలారాం మాన్ కర్ కి మశ్చీంద్రఘడ్ వెళ్ళి రోజుకు మూడుసార్లు ధ్యానం చేయమని సలహా ఇచ్చారు.  తాను సర్వత్రా నిండి ఉన్నానని నిరూపించడానికి బాబా అతనికి సశరీరంగా దర్శనమిచ్చి బాలారాం తో "నేను ఒక్క షిరిడీలోనే ఉన్నానని అనుకొంటున్నావు.   ఇపుడు  నన్ను చూస్తున్న రూపానికి, షిరిడిలో చూసిన రూపానికి నువ్వే సరిపోల్చుకో. షిరిడీలో చూసిన రూపానికి, యిచ్చట మశ్చీంద్రఘడ్ లో చూసిన రూపానికి, నా చూపులకి ఆకారానికి ఏమన్న భేదమున్నదా?" అని అడిగారు.  దీనిని బట్టి మనం గ్రహించవలసినదేమిటంటే బాబా ఒక్క షిరిడీలోనే ఉన్నారని అనుకోరాదు.  ఆయన చెప్పినట్లుగా బాబా ఎక్కడ ఉంటే అదే షిరిడి.  

Thursday, 4 September 2014

కలలలో శ్రీసాయి - 3వ.భాగం


04.09.2014 గురువారము
ఓంసాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయిబంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు

ఈ రోజు సాయి.బా.ని.స.గారు చెబుతున్న  కలలలో శ్రీసాయి వినండి.

కలలలో శ్రీసాయి - 3వ.భాగం

ఆంగ్లమూలం: సాయి.బా.ని.స. శ్రీరావాడ గోపాలరావు
తెలుగు అనువాదం : ఆత్రేయపురపు త్యాగరాజు - 9440375411 బాబా నాకు కలలలో యిచ్చిన రెండు అనుభవాలను మీకు వివరిస్తాను.   


సాయికి ఆంగ్లబాష తెలియదనే అభిప్రాయంతో ఉండేవాడిని.  తొందరలోనే నాతప్పును తెలుసుకొన్నాను.  1993వ.సంవత్సరంలో సాయి నాకు స్వప్నంలో కనిపించి తెల్లటి ద్రవం యిచ్చి త్రాగమన్నారు.  ఆద్రవం అన్నం ఉండికించేటప్పుడు వచ్చే గంజిలాగ ఉంది.  


అదేమిటని బాబాని అడిగాను. ఆంగ్లేయులు ఆపానీయాన్ని "బ్రోస్" అంటారని చెప్పారు.  ఆపానీయం చాలా వేడిగా ఉండటంతో త్రాగబోయినప్పుడు నోరు కాలింధి.  దాంతో నాకు మెలకువ   వచ్చింది.  వెంటనే బాబా  చెప్పిన "బ్రోస్" అనే పదాన్ని కాగితం మీద వ్రాసుకొన్నాను.  

Wednesday, 3 September 2014

కలలలో శ్రీసాయి - 2వ.భాగం

   
         

03.09.2014 బుధవారం
ఓంసాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి
సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు

కలలలో శ్రీసాయి - 2వ.భాగం

ఈ రోజు సాయి.బా.ని.స. శ్రీరావాడ గోపాలరావుగారు చెపుతున్న కలలలో శ్రీసాయి తరువాయి భాగం వినండి.

ఆంగ్లమూలం : సాయి.బా.ని.స.శ్రీరావాడ గోపాలరావు
తెలుగు అనువాదం: ఆత్రేయపురపు త్యాగరాజు - 9440375411


ముందుగా శ్రీసాయి సత్ చరిత్రలోని 28వ.అధ్యాయంలో లాలా లక్ష్మీ చంద్ గురించి తెలుసుకొందాము.  అతనికసలు సాయిబాబా గురించి ఏమాత్రం తెలియదు.  అయినప్పటికీ , 1910వ.సంవత్సరం డిశెంబరు నెలలో అతనికి ఒక కలవచ్చింది.  ఆకలలో అతనికి గడ్డంతో ఉన్న ఒకవృధ్ధుడు కనిపించాడు.  ఆయన చుట్టూ భక్తులు ఉన్నారు.  తరువాత లక్ష్మీ చంద్ తన స్నేహితుడయిన మంజునాధ్ యింటిలో ఒక ఫొటోని చూశాడు. ఆఫోటొ షిరిడీ సాయిబాబాది.   ఆఫొటోలో ఉన్న వృధ్ధుడు సరిగా తాను కలలో చూసిన వ్యక్తిలాగే ఉన్నాడు.