Saturday, 20 May 2017

ఈనాటి సమాజములో మానవత్వము ఇంకా బ్రతికేఉంది - 3

    Image result for images of shirdi sai baba hd
          Image result for images of rose hd
   

20.05.2017 శనివారమ్

ఓమ్ సాయి శ్రీసాయి జయజయ సాయి

సాయి బంధువులకు బాబావారి శుభాశీస్సులు                                                                                    ఈనాటి సమాజములో
మానవత్వము ఇంకా బ్రతికేఉంది
(శ్రీసాయిబానిస నిజ జీవితములోని అనుభవాలు)
సేకరణ : ఆత్రేయపురపు త్యాగరాజు

3.  డిసెంబరు నెల రాత్రి చలిలో మాతృప్రేమ
         Image result for images of mother's love
అది 1994.సంవత్సరం డిసెంబర్ నెలతారీకు గుర్తు లేదునేనుమాసాయిదర్బార్ సభ్యులందరం కలిసి  రాత్రి రోడ్ ప్రక్కనగట్టుమీద నిద్రించే బీదవారికి చలిబారినుండి కాపాడుకోవడానికి ఉన్నిదుప్పట్లు పంచాలని నిర్ణయించుకొన్నాము.  
ఆరోజు రాత్రి 11 గంటలకు రెండు కార్లలో మేము 100ఉన్నిదుప్పట్లు తీసుకొని బయలుదేరాము.  ముందుగా సికింద్రాబాద్స్టేషన్ ప్రాంతంలో ఫుట్ పాత్  మీద నిద్రిస్తున్నవారిని లేపి వారికిఉన్నిదుప్పట్లు ఇచ్చాము.
               Image result for images of old man sleeping on footpath    

 తర్వాత మెట్టుగడ్డ ప్రాంతానికి వచ్చాము.  అక్కడ ఉన్న చర్చిప్రాంతంలో ఫుట్ పాత్  మీద నిద్రిస్తున్నవారిలో కొందరిని లేపిదుప్పట్లు ఇచ్చాము.  కొందరు గాఢ నిద్రలో ఉంటే వారిని లేపకుండావారిపై ఉన్నిదుప్పట్లను కప్పాము.   సమయంలో అక్కడ చెత్తకుండీ ప్రక్కన ఒక స్త్రీ ఫుట్ పాత్ పై నిద్రించుట గమనించి ఆస్త్రీనినిద్రలేపి ఆమెకు ఒక ఉన్ని దుప్పటీని ఇచ్చాను.  ఆస్త్రీ సంతోషంగానాకు నమస్కరించి  ఉన్నిదుప్పటిని స్వీకరించింది.  నేనుఅక్కడినుండి తిరిగి కారు ఎక్కడానికి నడవటం ప్రారంభించానుమనసులో భగవంతునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకొన్నాను.  శ్రీసాయినాచేత ఇటువంటి మానవతా కార్యక్రమము చేయించటము నాఅదృష్టముగా భావించాను.   సంతోషములో కారు ఎక్కుతూ నేనుదుప్పటిని ఇచ్చిన స్త్రీవైపు చూసాను.  నాకళ్లను నేనునమ్మలేకపోయాను.   స్త్రీ నేను ఇచ్చిన కొత్త ఉన్నిదుప్పటినినేలమీద పరచి,  తన ప్రక్కనే ఉన్న మునిసిపాలిటీవారి చెత్తకుండీనుండి ఎండిన ఆకులు పైకి తీయనారంభించింది.  ఇంతరాత్రివేళ ఆమె ఎందుకు ఆచెత్త కుండీలోని చెత్తను పైకి తీస్తున్నదిఅని ఆతృతగా ఆమెవైపే చూడసాగాను.  ఆమె  చెత్త మధ్యనుండితన రెండుసంవత్సరాల కుమారుడిని పైకి తీసి ఆబాలుడిని నేనుఇచ్చిన ఉన్నిదుప్పటిలో పరుండబెట్టి సగము దుప్పటి  బాలునికికప్పింది.  ఆమె తిరిగి ఆబాలుని ప్రక్కనే నేలమీద నిద్రించసాగిందిఈసంఘటన నాహృదయాన్ని కదలించివేసింది.  తల్లి తన పిల్లలకోసంచాలా త్యాగము చేస్తుంది అని పుస్తకాలలో చదివాను.   రోజునఆతల్లి చలిబాధకు తన కుమారుడు తట్టుకోలేకపోవటం చేత తనకుమారుడిని చెత్త కుండీలో ఆకులమధ్య నిద్రింపచేసింది.  తనకు ఒకఉన్నిదుప్పటి లభించగానే ఆదుప్పటిని చెత్తలో నిద్రించుతున్న తనకుమారునికి చుట్టింది
                     Image result for images of mother's love
             Image result for images of mothers love with quotes telugu
ఇది నిజమైన మానవత్వానికి ఉదాహరణగా భావించాను.  మానవతాదేవతకు నమస్కరించి కారు డిక్కీలోనుండి ఇంకొక ఉన్నిదుప్పటినితీసుకొనివెళ్ళి  స్త్రీకి ఇచ్చాను.   సమయములో ఆమె కండ్లలోనితృప్తిని చూసాను.  మానవతాదేవత నన్ను ఆశీర్వదించుతున్నభావన పొందాను.   స్త్రీలోని మాతృప్రేమకు నమస్కరించి తిరిగి రాత్రిగంటలకు ఇంటికి చేరుకొన్నాను.

దయచేసి శ్రీసాయి సత్ చరిత్ర మూడవ అధ్యాయము ఒక్కసారిచదవండి.  అందులో సాయిబాబాయొక్క మాతృప్రేమ గురించిఈవిధముగా వివరింపబడింది.  “ఆవు తన దూడనెట్లు ప్రేమించునోమనందరికి తెలిసిన విషయమే.  దాని పొదుగెల్లపుడు పాలతోనిండియేయుండును
              Image result for images of indian cow and calf
దూడకు కావలసినప్పుడెల్ల కుడిచినచో పాలు ధారగాకారునుఅలాగునే బిడ్డకు ఎప్పుడు పాలు కావలెనో తల్లి గ్రహించిసకాలమందు పాలిచ్ఛును.  బిడ్డకు గుడ్డలు తొడుగుటయందును,అలంకరించుటయందు తల్లి తగిన శ్రధ్ధ తీసుకొని సరిగా చేయును
              Image result for images of mother dressing her child

బిడ్దకు ఈవిషయమేమి తెలియదుకాని తల్లి తన బిడ్డలు చక్కగాదుస్తులు ధరించి అలంకరింపబడుట చూచి అమితానందమునుపొందును.  తల్లి ప్రేమకు సరిపోల్చదగినదేదియు లేదు.  
                      Image result for images of mother's love

అది అసామాన్యమునిర్వ్యాజము.  సద్గురువులు కూడా మాతృప్రేమను వారి శిష్యులపై చూపుదురు.  శ్రీసాయిబాబా అట్టిసద్గురువు.  ఈపేజీని నేను శ్రీసాయి సత్ చరిత్రలో చదివినపుడెల్లాడిసెంబర్ నెల చలిరాత్రిలో చెత్తకుండీ ప్రక్కన నిద్రించుతున్న మాతృమూర్తిని గుర్తు చేసుకొంటాను.  నేను  మాతృమూర్తిలోశ్రీసాయిని చూడగలిగాను అనే సంతృప్తితో రాత్రి రెండుగంటలముప్పయి నిమిషాలకు నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయాను.  ఆనిద్రలోకలగన్నాను.   కలలో  మాతృమూర్తిని ఆమె చిన్న కుమారుడినిచూసాను.  మానవతాదేవత ఆశీర్వచనాలు పొందగలిగాను.

జై సాయిరామ్

(రేపు మరొక మానవత్వమ్)
(సర్వం శ్రీసాయినాధార్పణమస్తు)

No comments:

Post a Comment